УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.lepila.bg
Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които „Супер Глу“ ЕООД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин www.lepila.bg. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1 www.lepila.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „Супер Глу“ ЕООД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.lepila.bg, приета и потвърдена от „Супер Глу“ ЕООД посредством телефон или електронна поща.

Чл. 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Супер Глу“ ЕООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, р-н „Стрелбище, бл. 28, вх,Б, ет.3, ЕИК 204841539, представлявано от г-н Мариян Цолов, Управител, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.lepilo.eu. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 
Чл. 5. Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Супер Глу“ ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, жк. Стрелбище, бл. 28;
3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, р-н „Красно село”, ул. „Житница” № 22А
4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, р-н 5-7„Лозенец”, ул. „Бяла” № 4, тел.: +359 898526162, e-mail: sales@lepila.bg;
5. Вписване в публични регистри:
ЕИК 204841539;
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204841539;
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519
факс 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. “Витоша” №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg

8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;
9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;
10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки са подробно описани в раздел VI.
Когато транспортните разходи са за сметка на Клиента (при отказ от поръчка и др. случаи, изчерпателно описани по-долу), стойността им е посочена в раздел V и VIII.
В случаите, когато определени артикули са в промоция, стойността на доставката им е за сметка на „Супер Глу“ ЕООД;
11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „Супер Глу“ ЕООД не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация с Дружеството;
12. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI;
13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;
14. Минимална продължителност на договора: при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги: „Супер Глу“ ЕООД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.
15. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

А) Права и задължения на Клиента:
Чл. 6. (1) Клиентът има право:
– да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
– да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.lepila.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
– да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „Супер Глу“ ЕООД;
– да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
– да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
– при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.
(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.
(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Супер Глу“ ЕООД вреди.
Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;
Чл. 8. Клиентът се задължава:
– да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
– да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
– да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
– да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.
Б) Права и задължения на „Супер Глу“ ЕООД:
Чл. 9 „Супер Глу“ ЕООД има право:
– да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
– по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
– да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
– да изпраща на Клиента, при изразено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
– има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
– по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Супер Глу“ ЕООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.
Чл. 10. „Супер Глу“ ЕООД гарантира предлагането на фабрично нови продукти.
Чл. 11. „Супер Глу“ ЕООД се задължава:
– да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
– да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 12. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.lepila.bg, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://lepila.bg. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.
(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.
(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.lepila.bg и настоящите Общи условия.
(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.lepila.bg и настоящите Общи условия.

Чл. 13. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 14. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти – регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

А) Регистриране на потребител:
Чл. 18. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет сайта www.lepila.bg, Клиентът трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Супер Глу“ ЕООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

Чл. 19. За да се регистрира Клиента е необходимо да се спазят следните стъпки:
1. Избор на бутон „Вход за регистрация”;
2. Въвеждане на лични данни;
3. Въвеждане на данни за доставка;
4. Ако Клиентът желае да получава фактура трябва предварително да го отбележи с чек бутон, след което въвежда данни за фактура.
„Супер Глу“ ЕООД не носи отговорност за посочени невалидни данни за фактура или неиздадена такава, при липса на отметка с чек бутон.
Фактура е възможно да се издаде само при попълнени данни за фактура, преди да се финализира поръчка.
5. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия;
6. С чек бутон Клиентът се съгласява да получава месечния бюлетин на „Супер Глу“ ЕООД;
7. Регистрацията приключва с натискане на бутон “Регистрация”.

Чл. 20. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола, както и достъп до услугите на електронния каталог.
(2) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.
В случай на загубена (забравена) парола „Супер Глу“ ЕООД изпраща нова парола на електронната поща на Клиента.

Чл 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.lepila.bg, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.
(2) Чрез линк в своето меню „Редакция на профил” Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

Б) Сключване на договор от регистриран потребител:
Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:
1. Разглеждане на моделите: Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча.
2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.
3. При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай че желае да се откажете от избрания продукт.
4. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Променете данните за доставка” и да въведе нови, актуални данни.
5. Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.
6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона ”Купувам”.

(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а и с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.
(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Супер Глу“ ЕООД.

В) Сключване на договор от нерегистриран потребител:
Чл. 23 (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:
1. Разглеждане на моделите. Клиентът избира продукт, който желае да поръча.
2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиента се отказва.
3. При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката в случай, че желае да се откажете от избрания продукт.
4. Преди приключване на поръчката Клиентът трябва да въведе данни за доставка, както и с натискане на чек бутон да се съгласи с Общите условия за пазаруване, посочени в сайта на „Супер Глу“ ЕООД. Ако желае да получи фактура, Клиентът отбелязва това обстоятелство с чек бутон и въвежда данни за фактурата. „Супер Глу“ ЕООД не носи отговорност за посочени невалидни данни за фактура или неиздадена такава, при липса на отметка с чек бутон и непопълнении данни преди финализиране на поръчка.
5. Приключване на поръчката. Моделите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.
6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона”Купувам”.

(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.
(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Супер Глу“ ЕООД.

V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 24. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС.
(2) Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока.

Чл. 25. Плащането по направената поръчка се извършва по един от следните начини:
1. Чрез банков превод: При плащане чрез банков превод Клиентът трябва да отиде до най-близката банка и да нареди плащането по следната сметка на „Супер Глу“ ЕООД:

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG90FINV9150101708347

В платежното нареждане трябва да се посочи номера и датата на поръчката. Доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на постъпване на цената на стоките по сметка на „Супер Глу“ ЕООД.
2. Чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане):
а) Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане, са с брандове Борика, MasterCard и Visa. Необходимо е да се уверите, че Вашата карта е отворена за транзакции в Интернет.
б) Максималната сума за транзакция е 15 000 лева.
в) Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
г) Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с карта са:
– Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
– Данни за автентикация – за идентифицирането ви като картодържател платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани от вашата банка-Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.
– Данни за поръчката: номера на поръчката, датата, на която е направена, поръчаните стоки и общата дължима сума.
ВАЖНО: „Супер Глу“ ЕООД НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.
д) Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.
3. Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

Чл. 26. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на „Супер Глу“ ЕООД.

Чл. 27. (1) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.
(2) В случай че Клиентът извърши плащането на цената преди доставка на стоките посредством плащане по банкова сметка или чрез виртуален ПОС терминал и с приемането на настоящите Общи условия, то същият /Клиентът/ дава и изричното си съгласие за извършване на авансово плащане по смисъла на чл. 53 от Закона за защита на потребителите.

Промяна на обявените в сайта цени:
Чл. 28. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.
(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.
(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

VI . ДОСТАВКА 

Чл. 29. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката.

Чл. 30. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката за 1 артикул е съобразена със следната тарифа:

ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА:

Цена за пратка с тегло до 5 кг. 5.30 лв.
Цена за пратка с тегло над 5 до 10 кг. 7.32 лв.
Цена за пратка с тегло над 10 до 15 кг. 8.40 лв.
Цена за пратка с тегло над 15 до 20 кг. 10.80 лв.
Цена за всеки следващ килограм над 20 кг. 0.30 лв.

Всички посочени цени са с включено ДДС

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчената от Клиента стока.
Чл. 31. (1) При заплащане на цената чрез банков превод или дебитна/кредитна карта, доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на постъпване на цената на стоките по сметка на „Супер Глу“ ЕООД.
(2) При заплащане на цената чрез наложен платеж доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. Всички разходи по доставката и наложения платеж са за сметка на Клиента.

Чл. 32. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Чл. 33. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в горе упоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Чл. 34. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

Чл. 34. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка (ако плащането е с наложен платеж или с карта), товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 35. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.
(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 36. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.

Чл. 37. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и след установяване на наличие или отсъствие на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.
(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 38. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
– с неговото изпълнение;
– по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
– в други предвидени от закона случаи.

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ 

А) Отказ от доставена стока
Чл. 39. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

Чл. 40. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Супер Глу“ ЕООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена.