Избраните от Вас артикули се индикират в потребителска кошница, в която Вие във всеки един момент можете да променяте количеството, да добавяте или да изваждате продукти, както и да проверите, техните цени, и/или общата им сума.

Доставка и транспортни разходи

За да направите поръчка, е необходимо да попълните личните си данни. Посочете точен адрес за доставка. Транспортните разходи по доставката до този адрес на поръчки на стойност над 100.00лв се поемат и са за сметка на “Супер Глу” ЕООД . В случай на поръчки под 100.00лв., потребителят се задължава да заплати допълнителна такса за куриерски услуги, спрямо тарифата на куриера.

Разходите по доставката, следва да бъдат заплатени от клиента във всички случаи, в които крайната стойност на поръчката, след приспаднати суми от отстъпки от промоции и клиентски карти е по-малка от 100.00лв.

Начин на плащане

Във вашата потребителска кошница Вие можете да видите цената на избраните от Вас артикули и крайната сума, която трябва да заплатите. Следва да изберете и посочите удобен за Вас начин на плащане от посочените по долу възможности:

наложен платеж – плащане на куриера при доставката в брой или с карта на ПОС терминал;
плащане с дебитна/ кредитна карта
Когато правите поръчка, всеки път имате възможност да избирате удобния за Вас начин на плащане. Ако искате да Ви бъде издадена фактура, моля уточнете в графа “Бележки към поръчката“, и запишете данните на фирмата в същата графа.

Фактурата ще бъде изпратена заедно с поръчаната от Вас стока или допълнително.

Важно: В случай, че клиентът откаже да получи поръчка, изпратена по метода с наложен платеж, компанията си запазва правото да ограничи този начин на плащане (с наложен платеж) до следващата поръчка от същия клиент.

Потвърждаване на поръчка

Тук можете да видите цялата информация за поръчката си и да я проверите.

Важно: Проверете внимателно съдържанието на Вашата потребителска кошница, информацията за плащане и Вашите данни. Ако е необходимо да нанесете корекции, не пропускайте да ги направите своевременно. След като натиснете бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, Вашата поръчка ще бъде приета и няма да можете да правите повече промени. След като финализирате поръчката си, наш служител ще се свърже с Вас, на предоставения от Вас телефонен номер, за потвърждение на поръчката.

Важно: Посочването на непълни или неверени данни в профила на клиента прави поръчката невалидна и тя не обвързва “Супер Глу” ЕООД с изпълнение.

Срок на доставка на стоки

Пратките се доставят от куриерска компания Еконт или Speedy, като срокът за изпълнение е до 4 работни дни след потвърждение на поръчката.

В случай, че “Супер Глу” ЕООД не е в състояние да изпълни заявка, същата се задължава да се свърже с клиента и да го информира. В случай, че клиентът е платил предварително, “Супер Глу” ЕООД се задължава да възстанови платената сума в срок от 3 работни дни.

Важно: При получаване на пратката заплатете стойността на наложения платеж и задължително проверете целостта на стоката в присъствието на куриера, особено ако е чуплива! В случай че стоката е повредена, куриерът е длъжен да напише пред Вас двустранен протокол, който ще гарантира повторното изпълнение на поръчката Ви.

За въпроси и коментари моля, свържете се с нас на телефон: 0898526162 в работно време от 9:00-18:00ч всеки ден, или ни пишете на електронен адрес: sales@lepila.bg.

Начини за връщане или замяна

Ако по някаква причина покупката ви не ви удволетворява, имате право да върнете или замените продукта в рамките на 14 дни от датата на получаване. Продуктът трябва да е неизползван и в оригиналната си опаковка.

Ако върнатите продукти не отговарят на условията които са посочени по нагоре в текста , за съжаление не можем да завършим процеса на замяна или връщане и продуктите ще бъдат върнати обратно на клиента.

Преди да върнете вашите продукти, моля свържете се с нас на телефон 0898526162 понеделник-петък от 10 до 17 часа) или чрез имейл на sales@lepila.bg.

Изпращате вашия продукт или продукти, които искате да върнрте на адрес София ул. Костенски Водопад 12 – “Супер Глу” ЕООД

3. Политика на поверителност ВАЖНООО – НЕ ЗНАМ ТОВА ДАЛИ ТРЯБВА

Настоящите правила („Правила“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от “Супер Глу” ЕООД, могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

Част 1: Общи принципи

“Супер Глу” ЕООД обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността му, честно, законосъобразно и съобразно на целите, за които данните са събрани.

Служителите, които обработват лични данни за целите на разпространение на продукти, сключване на договори за предоставяне на стоки изпълнение на задълженията по такива договори като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработване на лични данни:

i) Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.

ii) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законосъобразни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

iii) Личните данни, които се събират и обработват при управление на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

iv) Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

v) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

vi) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани.

Служителите, които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични обучения за поверителност на данните и се запознават с приложимото законодателство.

Част 2: Дефиниции

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Част 3: Права на субектите на лични данни

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

i) Право на достъп;

ii) Право на коригиране;

iii) Право на преносимост на данните;

iv) Право на изтриване;

v) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

vi) Право да се иска ограничаване на обработването;

vii) Право на възражение срещу обработването на лични данни;

viii) Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Право на достъп

При поискване, “Супер Глу” ЕООД предоставя на субект на лични данни следната информация:

i) информация дали “Супер Глу” ЕООД обработва или не обработва личните данни на лицето;

ii) копие от личните данни на лицето, които се обработват от “Супер Глу” ЕООД и

iii) обяснение относно обработваните данни

2.2. Обяснението по чл. 2.1.(iii) включва следната информация относно обработваните от “Супер Глу” ЕООД лични данни:

i) целите на обработването;

ii) съответните категории лични данни;

iii) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

iv) когато е възможно, предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

v) съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

vi) правото на жалба до надзорен орган;

vii) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

viii) съществуването на автоматизирано вземане на решения, независимо дали това обработване включва и профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;

ix) когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването

Обяснението относно обработваните данни съдържа информацията, която ТЯНСКА ЕООД предоставя на субектите на данни посредством уведомления за поверителност.

При искане от субекта на лични данни, “Супер Глу” ЕООД може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване. При предоставяне на копие от лични данни, “Супер Глу” ЕООД не следва да разкрива следните категории данни:

i) лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;

ii) данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;

iii) друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство

Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на “Супер Глу” ЕООД.

4.1. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, “Супер Глу” ЕООД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.

4.2. “Супер Глу” ЕООД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

4.3. При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, “Супер Глу” ЕООД аргументира отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.

Право на коригиране

5.1. Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от “Супер Глу” ЕООД, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

5.2. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, “Супер Глу” ЕООД уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

При поискване, “Супер Глу” ЕООД е длъжно да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

ii) субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

iii) субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

iv) субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;

v) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

vi) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на “Супер Глу” ЕООД;

vii) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

“Супер Глу” ЕООД не е задължено да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

ii) за спазване на правно задължение на “Супер Глу” ЕООД;

iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;

iv) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или

v) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

i) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

ii) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

iii) “Супер Глу” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

iv) субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на “Супер Глу” ЕООДи тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

“Супер Глу” ЕООД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

i) за съхранение на данните

ii) със съгласието на субекта на данните;

iii) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

iv) за защита на правата на друго физическо лице; или

v) поради важни основания от обществен интерес

Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по чл. 7.1. по-горе, “Супер Глу” ЕООД го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Правото на преносимост на данните

8.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил на “Супер Глу” ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

8.2. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

8.3. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

i) обработването се извършва въз основа на съгласието на субекта на личните данни;

ii) обработването се извършва въз основа на договорно задължение;

iii) обработването се извършва по автоматизиран начин.

8.4. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение

Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от ТЯНСКА ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

i) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

ii) обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на “Супер Глу” ЕООД или на трета страна;

iii) обработването на данни включва профилиране

“Супер Глу” ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

10.1. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

10.2. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

11.1. В случаите, когато “Супер Глу” ЕООД взима автоматизирани индивидуални решения, независимо дали тези решения са взети с помощта на профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.

11.2. “Супер Глу” ЕООД предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения съществена информация относно използваната логика, както и относно значението и предвидените последствия от това обработване за лицето.

Част 4: Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни

12.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила, като подадат искане на упражняване на съответното право.

12.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

i) По електронен път на следния имейл адрес sales@lepila.bg

ii) На място в офис на “Супер Глу” ЕООД

iii) По пощата – на адреса на централата на “Супер Глу” ЕООД: град София, кв. Стрелбище, бл. 28, вх.Б

12.3. Искането за упражняване на права, свързани със защитата на личните данни, следва да съдържа следната информация:

i) Идентификация на лицето – име и ЕГН

ii) Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща

iii) Искане – описание на искането

12.3. “Супер Глу” ЕООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

12.4. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. ТЯНСКА ЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

12.5. “Супер Глу” ЕООД не е задълженo да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

12.6. “Супер Глу” ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

12.7. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

12.8. Настоящите правила влизат в сила от 30.05.2018 г., могат да упражнят правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.